ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ ВИМОГ
ЩОДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУМСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями

Найменування приміщення Площа приміщень (кв.м.)
усього у тому числі
власних орендованих зданих у оренду
1. Навчальні приміщення, усього:
у тому числі:
35973,9 35973,9 0 0
- приміщення для занять студентів, курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) 20493,7 20493,7 0 0
- комп’ютерні лабораторії 3901,6 3901,6 0 0
- спортивні зали 11578,5 11578,5 0 0
2. Приміщення для науково-педагогічних (педагогічних) працівників 9612,1 9612,1 0 0
3. Службові приміщення 9300,3 9300,3 0 0
4. Бібліотека, всього,
- у тому числі читальні зали
5672,0
1866,9
5672,0
1866,9
0 0
5. Гуртожитки 52978,7 52978,7 0 0
6. Їдальні, буфети 4525,5 4525,5 0 0
7. Профілакторії, бази відпочинку 4281,3 4281,3 0 0
8. Медичні пункти 342,0 342,0 0 0
9. Інші приміщення 68634,0 68227,3 0 406,7
ВСЬОГО 191319,6 190912,9 0 406,7

 

Інформація про соціальну інфраструктуру

Найменування об’єкта соціальної інфраструктури
(показника, нормативу)
Кількість Площа (кв.м.)
1. Гуртожитки для студентів 9 52978,7
2. Житлова площа на одного студента у гуртожитку 6,7
3. Їдальні та буфети 24 4525,5
4. Кількість студентів на одне місце у їдальнях і буфетах 4,9
5. Актові зали 3 910,2
6. Спортивні зали 30 10529,5
7. Плавальні басейни 2 1049,0
8. Інші спортивні споруди: 10 2102,0
- стадіони 2 1056,0
- спортивні майданчики 7 13709,0
- корти 1 1046,0
9. Студентський палац (клуб) 1 418,4
10. Інші

 

Зведені відомості виконання ліцензійних вимог щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої  діяльності

Найменування показника (нормативу) Значення показника (нормативу) Фактичне значення показника Відхилення фактичного значення від нормативного
1. Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з урахуванням навчання за змінами) 2,4 3,1 +0,7
2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного використання у навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій) 30 61 +31
3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
- бібліотеки, у тому числі читального залу + + відповідає
- пунктів харчування + + відповідає
- актового чи концертного залу + + відповідає
- спортивного залу + + відповідає
- стадіону та/або спортивних майданчиків + + відповідає
- медичного пункту + + відповідає
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання навчальних планів + + відповідає