Міжнародні проекти

№ з/п Назва проекту № договору/контракту Замовник Країна-користувач розробки/послуги
1 Створення центру дослідження регіональної безпеки на базі Сумського державного університету PDD(2016)0015      RG079 Центр інформації та документації НАТО Бельгія
2 PDD підтримка для встановлення інформаційного центру з метою надання інформації про НАТО та суміжних тем для вчених, студентів та інших зацікавлених PDD(2017)0015 Центр інформації та документації НАТО Бельгія
3 Повышение энергетической безопасности путем швейцарско-украинского-эстонского институционального партнерства IZ74Z0_160564/1 Швейцарський національний науковий фонд Швейцарія, Україна, Естонія
4 Реалізація інформаційно-аналітичного проекту соціальної дії (далі -ПСД) з впровадження принципів академічної доброчесності та та наукових основ розробки масового відкритого онлайн-курсу "Академічна доброчесність" G 19/01/17-01 Британська рада в Україні Великобританія
5 Розробка фізичних основ вакуумного отримання багатошарових функціональних покриттів на основі нітридів перехідних та тугоплавких металів Ф73/7-2017 Державний фонд фундаментальних досліджень Україна, Білорусь
6 Розробка інституційних і економічних засад забезпечення сталого розвитку і "зеленої" економіки на регіональному рівні М/69-2017 МОН України Україна, Литва
7 Разработка чертежей тестовой установки для модификации гранул азотных удобрений и оказать инжиниринговые услуги 1403-01 Компанія Expofert OU Естонія
8 Изготовление вращающегося вибрационного гранулятора плава азотных удобрений типа ВВГ ГК-07, производительностью по карбамиду 25-32 т/час-1 шт., 32-38 т.час -1 шт.) 2610/16 ОАО "Гродно Азот" Білорусь
9 Предоставление консультативной услуги по проведению исследований относительно эффективности использования альтернативных источников энергии в хозяйственной деятельности предприятия 53.14-05.12/13.СП HERBAR Польща
10 Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження препарату Cvac (аутологічних дендритних клітин, активованих рекомбінатним гібридним білком людини в поєднані з оксидованою поліманозою) при застосуванні в якості підтримуючої терапії пацієнт 01 ТОВ "СПРАЙ Клінікал Траялз" Німеччина
11 Рандомізоване подвійне сліпе дослідження II фази з пошуком оптимальної дози за оцінкою безпеки і ефективності веліпарибу і променевої терапії всієї ділянки головного мозку в порівнянні з плацебо у поєднанні з променевою терапією всієї ділянки головного мо АВТ-888, М10-897 Представництво компанії Абботт Лабораторіз Швейцарія
12 Проведення клінічних досліджень  прот. GM-IMAB-001-03 51/101-R12 ТОВ "ПІ ЕС АЙ-Україна" Німеччина
13 Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження фази 3 для оцінки ефективності та безпечності препарату АВР 215 у порівнянні з препаратом бевацизумаб у пацієнтів з розповсюдженим недрібноклітинним раком легенів 20120265 Компанія  "Фарм Рісерч Ассоушиейтс Росія" США
14 Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження фази 3 для оцінки комбінації PF-06439535 з Паклітакселом-Карбоплатином і комбінації Бевацизумаба з Паклітакселом- Карбоплатином при лікуванні першої лінії у пацієнтів з поширеним неплоскоклітинним недрібноклітинни В7391003 ТОВ "Клінічні дослідження Айкон" США
15 Рандомізоване багатоцентрове подвійне сліпе дослідження з порівняння ефективності та безпеки препарату MYL‑1401H та препарату Неуласта® , що постачається  з Європи,  у пацієнтів з раком молочної залози II/III стадії, які отримують неоад’ювантну або ад’юватну WCT/MYL-1401H-3001/3809/IS Іноземне підприємство "Ворлдвайд Клінікал Траілс-Україна" компанія Milan GmbH
16 Открытое рандомизированное многоцентровое с однократным введением препарата с двумя последовательными применениями препаратов в двух периодах перекрестное сравнительное исследование биоэквивалентности препарата IG-001 260 мг/м2 874/812
STI -102
ТОВ "МБ КВЕСТ" США
17 Дослідження загальної виживаності при застосіванні пембролізумабу (МК-3475) порівняно із стандартним лікуванням у наївних (раніше нелікованих) пацієнтів із PD-L1 позитивним розповсюдженим або метастазуючим недрібноклітинним раком легенів (Киноут 042) МК-3475-042-0289 ТОВ "МСД Україна" Нідерланди
18 Рандомізоване, подвійне сліпе дослідження ІІІ фази для порівняння лікування пембролізумабом (МК-3475) у комбінації з препаратами хіміотерапії у пацієнтів з раніше нелікованим місцево-рецидивуючим неоперабельним або метастатичним потрійно-негативним раком молочної залози (KEYNOTE-355) МК-3475-355-1555 ТОВ "МСД Україна" США
19 Багатонаціональне, багатоцентрове, рандомізоване відкрите дослідження ІІІ фази, пембролізумабу в порівнянні з доцетакселом у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень, що раніше лікувалися МК-3475-033-0800 ТОВ "МСД Україна" США
20 Рандомізоване, відкрите дослідження ІІІ фази для оцінки ефективності та безпеки пембролізумабу (МК-3475) в комбінації з аксітінібом в порівнянні з монотерапією сунітінібом як лікування  першої лінії у пацієнтів з локально прогресуючою або метастазуючою світлоклітинною карциномою нирки МК-3475-426-2800 ТОВ "МСД Україна" США
21 Проведення клінічних досліджень за протоколом ОАS-070VA 3 ТОВ "ОСТ Україна" Швеція
22 Міжнародне багатоцентрове рандомізованевідкрите дослідженняу паралельних групах з метою оцінки ефективності та безпеки препарату Доцекал у порівнянні з препаратом Таксотер 7   (OAS-12-DOC-BIO) ТОВ "ОСТ Україна" Швеція
23 Дослідження 2 фази натрію криданімоду при застосуванні одночасно з терапією прогестинами в пацієнток із рецидивним чи персистуючим прогестерон-негативним раком ендометрію», кодований номер протоколуДослідження 2 фази натрію криданімоду при застосуванні VX-EC-2-2013 ТОВ "ОСТ Україна" Україна
24 Проведення клінічних досліджень  продукт спонсора Бавітуксимаб 499681001-821і/2014 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" США
25 Проведення клінічних досліджень  продукт спонсора СТ-Р6 (транстузумаб) 486201001-3408і/2014 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" Великобританія
26 3я фаза відкрите рандомізоване дослідження для оцінки ефективності та безпеки препарату Атезолізумаб 565531001-283965і/2015 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" Швейцарія
27 Відкрите, рандомізоване дослідження 3ї фази препарату MPDL3280А (ANTI-PD – L1 антитіло), в комбінації зі схемою Карбоплатин + Паклітаксел, з Бевацизумабом або без, у  порівнянні зі схемою лікування  Карбоплатин + Паклітаксел + бевацизумаб у наївних до хім 564611001-280998i/2015    GO29436 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" Швейцарія
28 Відкрите, багатоцентрове рандомізоване дослідження 3ї фази, для оцінки ефективності та безпеки препарату MPDL3280A (ANTI-PD - L1 антитіло), в комбінації зі схемою Карбоплатин + Паклітаксел або MPDL3280A в комбінації зі схемою Карбоплатин + Наб-паклітаксел 564611001-280760і/2015    GO29437 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" Швейцарія
29 Відкрите, рандомізоване дослідження 3ї фази Атезолізумабу (MPDL3280A (ANTI-PD - L1 антитіло), в комбінації зі схемою Карбоплатин + Пеметрексед у пацієнтів з неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легень ІV стадії, які раніше не отримували хіміотерапії. 564611001-280760і/2015    GO29438 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" Швейцарія
30 Багатоцентрове подвійне сліпе рандомізоване, у паралельних групах дослідження для оцінки ефективності та безпечності препарату MYL 1422О у порівнянні з Авастином у якості першої лінії терапії для лікування пацієнтів з неплоскоклітинним раком легень ІV ста 568151001-335і/2016 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" Великобританія
31 Відкрите рандомізоване дослідження 3-ї фази атезолізумабу (MPSL3280A, антитіло до PD-L1) в комбінації зі схемою карбоплатин або цисплатин+пеметрексед у порівнянні зі схемою лікування карбоплатин або цисплатин+пеметрексед у пацієнтів з непласкоклітинним 565521002-291840і/2016 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" Швейцарія
32 Відкрите рандомізоване дослідження 3-ї фази атезолізумаб  у порівнянні зі схемою лікування на основі препаратів платини (цистаплатин або карбоплатин) у комбінації із пеметрекседом або гемцитабіном із неплоскоклітинним або плоскоклітинним раком легень ІV стадії 564561001-305447і/2017          GO 29431 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" Швейцарія
33 Рандомізоване, подвійне сліпе, багато-центрове дослідження IIІ фази, яке проводиться в паралельних групах, з метою порівняння ефективності та переносимості препаратів Фулвестрант (ФАЗЛОДЕКСтм) 500мг і Анастрозол (АРИМІДЕКСтм) 1 мг у якості гормональної D699ВС00001 Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" Швеція
34 Безпечність та ефективність препарату ЛОНКВЕКС® (ліпегфілграстим) у порівнянні з пегфілграстимом (Неуласта®, Амджен Інк. [Amgen Inc.]) і плацебо у пацієнтів з недрібноклітинним раком легенів, які отримують хіміотерапію першої лінії ХМ22- ONC-40041_58201 Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" Німеччина
35 "LUMINIST: неінтервенційне дослідження молекулярних механізмів раку легенів" D1532R00004_Sumy-Inst Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" Швеція
36 Багатоцентрове, РАНДОМІЗОВАНЕ, , ПОДВІЙНЕ сліпе дослідження фази ІІІ для оцінки ефективності та безпечності препарату ВІ 695502 у поєднанні з хіміотерапією у порівнянні з Авастином у поєднанні з хіміотерапією 1302.5_5418_Inst  WWA16924 Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" Німеччина
37 Відкрите, багатоцентрове, міжнародне дослідження фази ІІІb, що проводиться в одній групі, з метою оцінки безпечності й ефективності препарату ВІ 695502 плюс mFOLFOX6 у пацієнтів із місцево-розповсюдженим або метастатичним колоректальним раком, які раніше не отримували лікування 1302.3_6018_Inst  WWA16924 Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" Німеччина
38 Фаза 3, подвійне сліпе, рандомізоване дослідження для оцінки ефективності та безпеки AZD9291 в порівнянні зі стандартною терапією інгібіторами тирозинкінази рецепторів епідермального фактора росту як першої лінії лікування пацієнтів з місцево-поширеним аб 218344   D5160C00007 (AZD9291 ТОВ "ПАРЕКСЕЛ Україна" Швеція
39 Рандомізоване дослідження 3 фази, спрямоване на вивчення комбінованої терапії ганетеспібом і доцетакселом у порівнянні до монотерарії доцетакселом у пацієнтів із поширеною недрібноклітинною аденокарциномою легені 17/20-R13(9090-14) ТОВ "ПАРЕКСЕЛ Україна" США
40 Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе дослідження III фази з вивчення ефективності та безпеки терапії пероральним препаратом нінтеданіб з препаратом доцетаксел в порівнянні з терапією плацебо з препаратом доцетаксел у пацієнтів з IIIB / IV стадією а 1199.128
(70009/EIU)
ТОВ "ПАРЕКСЕЛ Україна" Німеччина
41 Рандомізоване подвійне сліпе багатоцентрове дослідження 3 фази, з метою порівняння ефективності, безпеки, фармакогінетики та імуногенності препаратів SB8 та Авастин у пацієнтів з метастатичним або рецидивуючим неплоскоклітинним недрібноклітинним раком лег 226810 SB8-G31-NSCLC ТОВ "ПАРЕКСЕЛ Україна" Корея
42 Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо контрольоване дослідження 3 фази для оцінки ефективності та безпечності препарату AZD9291 у порівнянні з плацебо у пацієнтів з недрібноклітинним раком легень ІБ-ІІІА стадії та мутацією рецептора 220767/7706/EIH ТОВ "ПАРЕКСЕЛ Україна" Бельгія
43 Рандомізоване подвійне сліпе дослідження в паралельних групах з метою порівняння ефективності та безпечності препарату FKB238-002 та Авастину при застосуванні у якості терапії першої лінії у комбінації з паклітакселом та карбоплатином у пацієнтів із пошир 7710/EIH(FKB238-002) ТОВ "ПАРЕКСЕЛ Україна" США
44 Рандомізоване дослідження III фази для порівняння терапії абемаціклібом у комбінації з оптимальною симптоматичною терапією та ерлотінібом у комбінації з оптимальною симптоматичною терапією у пацієнтів із IV стадією недрібноклітинного раку легені JPBK/464 Компанія "Елі Лілі Восток СА" Швейцарія
45 Дослідження ІІ фази препарату LY2606368 у терапії пацієнтів із розповсюдженою формою дрібноклітинного раку легені. JTJH/253 Компанія "Елі Лілі Восток СА" Швейцарія
46 Рандомізоване дослідження ІІ фази для порівняння альтернативних доз рамуцирумаба в комбінації зі паклітакселом в якості другої лінії терапії у пацієнтів зі метастатичною або місцевопоширеною неоперабельною аденокарциномою шлунка або шлунково стравохідного JVCZ/360 Компанія "Елі Лілі Восток СА" Швейцарія
47 Рандомізоване, відкрите, багатоцентрове, міжнародне дослідження фази Ш препарату МEDІ4736 вкомбінації з Тремелімумабом у  порівнянні з стандартним лікуванням у пацієнтів з рецидувуючою або метастатичною плоскоклітинною карциномою голови та шиї
D4193C00002   
AZU4 1932-419302
ТОВ "Фармасьютікал Рісерч Ассоушиейтс Україна" Швеція
48 Дослідження внутрішньовенного вінфлуніну у комбінації з метотраксатом у порівнянні з монотерапією метотрексатом у пацієнтів з рецидивуючою або метастатичною плоскоклітинною карциномою головита шиї, що раніше отримували хіміотерапію препаратами платини L00070 IN 309 F0 ТОВ "Фармасьютікал Рісерч Ассоушиейтс Україна" Франція
49 Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, відкрите дослідження фази 3 препарату MEDI4736 окремо або в комбінації з Тремелімумабом у порівнянні зі стандартною хіміотерапією для 1-ї лінії лікування пацієнтів з рецидивним або метастатичним плоскоклітинним р Н-СТ 16 /13
D419LC00001
ТОВ "Астразенека Україна" Швеція
50 Рандомізоване, фази ІІІ, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження  для оцінки ефективності і безпечності Селуметинібу (AZD6244; ARRY-142886) (Гідросульфат) в комбінації з Доцетакселом, у пацієнтів, що приймають лікування другої лінії та мають б/н від 17.02.2014
(D1532C00079)
ТОВ "Астразенека Україна" Швеція
51 Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, відкрите дослідження фази 3 препарату MEDI4736 окремо або в комбінації з Тремелімумабом у порівнянні зі стандартною хіміотерапією для 1-ї лінії пацієнтів з поширеним або метастатичним недрібноклітинним раком легень Н-СТ 15/111 ТОВ "Астразенека Україна" Швеція
52 Відкрите, багатогрупове дослідження фази 2 для визначення попередньої ефективності нової комбінації лікування пацієнтів з поширеним дрібноклітинним раком легенів, рефрактерним до препаратів платини М(Н)-СТ16/24,   D419QC00002 ТОВ "Астразенека Україна" Швеція
53 Відкрите, багатоцентрове дослідження фази 2 для визначення попередньої ефективності нової комбінації лікування пацієнтів з поширеним дрібноклітинним раком легенів, рефрактерним до препаратів платини Н-СТ17/12,   D419МС00004 ТОВ "Астразенека Україна" Швеція
54 Міжнародне, багатоцентрове, рандомізоване, відкрите, порівняльне дослідження фази 3 по визначенню ефективності Дурвалумабу чи комбінації Дурвалумабу і Тремелімумабу із платиновмісною хіміотерапією для 1-ї лінії лікування пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легенів Н-СТ17/13,   D419МС00004 ТОВ "Астразенека Україна" Швеція
55 Рандомізоване подвійне сліпе дослідження ІІ фази з пошуком оптимальної дози за оцінкою безпеки і ефективності Веліпарибу і променевої терапії всієї області головного мозку у хворих з метастазуванням недрібноклітинного раку легенів в головний мозок М10-897 ЕббВі Біофармасьютікалз ГмбХ Швейцарія
56 Рандомізоване подвійне сліпе багатоцентрове дослідження фази 3,Є яке порівнює веліпариб плюс карбоплатин та паклітаксел при плоскоклітинному недрібноклітинному раку легень М11-089 ЕббВі Біофармасьютікалз ГмбХ Велика Британія
57 Проспективне, багатоцентрове, рандомізоване, відкрите, активно-контрольоване, в двох паралельних групах,3-ї фази дослідження, для порівняння ефективності та безпеки масітинібу дозою 7,5 мг/кг/добу з дакарбазином при лікуванні пацієнтів із дакарбазином 23/АВ/16 ТОВ "Сінерджи Груп Україна" Франція
58 Проспективне, багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження 3-ї фази для оцінки ефективності та безпеки масітинібу у комбінації з іринотеканом у пацієнтів з пізніми стадіями аденокарциноми стравоходу і шлунку, з рецидивом 28/АВ/16 ТОВ "Сінерджи Груп Україна" Франція
59 Проспективне, багатоцентрове, відкрите, з централізованим розподілом за групами терапії, активно контрольоване дослідження 2/3 фази для оцінки комбінації з гемцитабіном у порівнянні з монотерапією гемцитабіном у пацієнтів з розповсюдженим/метастатичним 94/АВ/16 ТОВ "Сінерджи Груп Україна" Франція
60 Проспективне, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження 3 фази у 2-х паралельних групах для порівняння ефективності і безпеки застосуввання масітинібу з доцетакселом у першій лінії терапії метастатичного кастратрезис 114/АВ/16(протокол№АВ12003 ТОВ "Сінерджи Груп Україна" Франція
61 Рандомізоване подвійне сліпе подвійне масковане дослідження фази 3 для порівняння ефективності та безпеки лефамуліна (ВС-3781) у порівнянні з моксифлоксацином 607581001-5208і/2015 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна" Великобританія
62 Дослідження клінічних наслідків впливу препаратів Флутиказону Фуроат/Вілантерол (порошок для інгаляцій в дозі 100/25 мкг) у порівнянні з плацебо  на виживаність пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень… 094806/I ТОВ "Параксел Україна" Великобританія
63 Дослідження безпеки та ефективності комбінованого інгаляційного препарату флютиказону пропіонат/сальметерол у порівнянні з інгаляційним препаратом флютиказону пропіонат при лікуванні підлітків та дорослих пацієнтів з бронхіальною астмою 203061/098736/І ТОВ "Параксел Україна" Великобританія
64 Рандомізоване подвійне сліпе  з  подвійною імітацією в паралельних групах дослідження препаратів флуктиказону пропіонат/формотеролу фумарат (ФлутиформÒ) 250/10  мкг (2 інгаляції 2 рази на добу) та Флутиформ Ò 125/5 мкн (2 інгаляції 2 рази на добу) у порів FLT3509 №4019/inst ТОВ "Параксел Україна" Великобританія
65 Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе з подвійною імітацією в паралельних групах клінічне дослідження з оцінки ефективності та безпечності 24-х тижневого лікування комбінованим препаратом з фіксованими дозами аклідініуму броміду 400 мкг та формотеро 227413/7703/НЕІ ТОВ "ПАРЕКСЕЛ Україна" Швеція
66 Оцінка зниження ризику венозної тромбоемболії при призначенні ривароксабану або плацебо пацієнтам із соматичною патологією після стаціонарного лікування (МARINER) UA00504/H_Edl ТОВ "ПАРЕКСЕЛ Україна" Бельгія
67 Дослідження 52-тижневе, подвійне, сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження у паралельних групах для оцінки впливу рофлуміласту в дозі 500 мкг на частоту загострень у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень яке лікується ком 358511001-695u/2012 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" Великобританія
68 Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійною імітацією, двічі перехресне, 12-тижневе дослідження для оцінки ефективності, безпечності та переносимості ФПС 250/50мкг у пристрої РОТАХАЛЕР та ФПС 250/50 мкг у пристрої Дискус двічі на добу у дорослих 355181003-204201і/2013 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" Великобританія
69 Багатоцентрове, міжнародне, рандомізоване, що проводиться у паралельних групах, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження серцево-судинної безпечності та ниркових мікросудинних наслідків препарату лінагліптин у дозі 5 мг щоденно у пацієнтів з цукр 1218/22_Sumy_inst Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" Німеччина
70 26-тижневе, рандомізоване активно-контрольоване, подвійно сліпе дослідження безпеки формотеролу фумарату у вільній комбінації з інгаляційним кортикостероїдом у порівнянні з інгаляційним кортикостероїдом у підлітків і дорослих пацієнтів з персистуючою астм CFOR258D2416 Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" Німеччина
71 Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази з перорального застосування RPC1063 в якості індукційної або підтримуючої терапії у пацієнтів з  терапії у пацієнтів з помірним або тяжким виразковим колітом RPC01-3101_966_INST Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" США
72 Дослідження 52-тижневе, багатоцентрове,подвійне сліпе, рандомізоване, плацебо-контрольоване дослідження у паралельних групах, 3 фази з оцінки ефективності та безпечності тралокінумабу у дорослих та підлітків з бронхіальною астмою без досягнення адекватног Н-cт15/96    код D2210C00008 ТОВ "Астразенека Україна" Швеція
73 52-тижневе, рандомізоване, подвійне сліпе, міжнародне, багатоцентрове, з активним контролем дослідження у 2 паралельних групах, з порівняння препарату СНF 5993 100/6/12,5 мкг у дозованому інгаляторі під тиском, рМDI(фіксована комбінація екстрадрібнодиспер ССD-05993АВ1-03 (35188) ТОВ "Чілтерн Інтернешнл Україна" Італія
74 52-тижневе, рандомізоване, подвійне сліпе, міжнародне, багатоцентрове, з активним контролем дослідження у 2 паралельних групах, з порівняння препарату СНF 5993 200/6/12,5 мкг у дозованому інгаляторі під тиском, рМDI(фіксована комбінація екстрадрібнодиспер ССD-05993АВ2-02 (35187) ТОВ "Чілтерн Інтернешнл Україна" Італія
75 24-тижневе, багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, з подвійним маскуванням, з контролем плацебо та активним контролем, дослідження в паралельних групах підбору дози для оцінки ефективності та безпеки 4 доз препарату СHF 6001 у формі сухого порошку для інгаляцій у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (хозл) на фоні базової терапії ССD-06001АА1-01 (36590) ТОВ "Чілтерн Інтернешнл Україна" Італія
76 Дослідження впливу препарату Ексенатид на зниження частоти серцево-судинних подій (EXSCEL). Рандомізоване плацебо-контрольоване клінічне дослідження з оцінки серцево-судинних наслідків при використанні препарату Ексенатид один раз на тиждень у пацієнтів з 108440/4517/Н/SDU ТОВ "Параксел Україна" США
77 Рандомізоване подвійне сліпе  з  подвійною імітацією в паралельних групах дослідження препаратів флуктиказону пропіонат/формотеролу фумарат (ФлутиформÒ) 250/10  мкг (2 інгаляції 2 рази на добу) та Флутиформ Ò 125/5 мкн (2 інгаляції 2 рази на добу) у порів FLT3509 №4009/ЕІН ТОВ "Параксел Україна"("Мундіфарма рісьорч лімітед" Великобританія
78 Рандомізоване подвійне сліпе в паралельних групах багатоцентрове клінічне дослідження для оцінки ефективності, безпеки, переносимості, фармакогенетики та імуногенності препарату SB5 в порівнянні з препаратом Хуміра у пацієнтів з ревматоїдним артритом від 214755 SB5-G31-RA ТОВ "Парексел Україна" Корея
79 Рандомізоване подвійне сліпе плацебо контрольоване, яке проводиться в паралельних групах дослідження з метою оцінки кардіоваскулярних наслідків при лікуванні Ертугліфлозіном у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і встановленим судинним захворюванням" МК-8835-004/В1521021, 210224/1602/і ТОВ "Парексел Україна" США
80 Фаза 3, рандомізоване подвійне сліпе дослідження з оцінки ефективності та безпеки препаратів PF-06438179 та інфліксимаб в комбінації з метотрексатом при лікуванні пацієнтів з ревматоїдним артритом від середнього до важкого ступеня активності 212396 В5371002 UKR/1165 ТОВ "Парексел Україна" США
81 Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе у паралельних групах дослідження препарату CNTO 136 (сірукумаб) при його підшкірному введенні як монотерапії у порівнянні з монотерапією адалімумабом у пацієнтів з активним ревматоїдним артритом 214975/UA00144/Inst ТОВ "Парексел Україна" США
82 Багатоцентрове рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження препарату голімумаб, моноклонального антитіла до ФНП-а, що вводиться внутрішньовенно, у пацієнтів з активним псоріатичним артритом UA00302/H_Edi ТОВ "Парексел Україна" Нідерланди
83 Фаза 3, рандомізоване подвійне сліпе дослідження з оцінки ефективності та безпеки препаратів PF-06410293 та адалімумаб і в комбінації з метотрексатом при лікуванні пацієнтів з ревматоїдним артритом від середнього до важкого ступеня активності 212394 В5381002 UKR 2209 (20150630) ТОВ "Парексел Україна" сша
84 Фаза 2б, подвійне сліпе плацебо-контрольоване з коригуванням дози дослідження з оцінки ефективності та безпечності препарату GSK3196165 у комбінації з терапією метотрексатом у пацієнтів із ревматоїдним артритом середнього і високого ступеня активності, не 218202/EUI(201755) ТОВ "Парексел Україна" Великобританія
85 Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 , що проводиться в паралельних групах для оцінки безпечності та ефективності застосування  устекінумабу для індукційної та підтримуючої терапії у учасників дослідження з A96UA00015/H_Edi ТОВ "Парексел Україна" Бельгія
86 Оцінка зниження ризику венозної тромбоемболії при призначенні ривароксабану або плацебо пацієнтам із соматичною патологією після стаціонарного лікування UA 00525/H_Edi ТОВ "Парексел Україна" Бельгія
87 Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване багатоцентрове дослідження фази 2b що проводиться у паралельних групах з метою оцінки безпечності та ефективності застосування препарату JNJ-64304500 у пацієнтів з хворобою Крона в активній фазі D52UA10001/H_Edi ТОВ "Парексел Україна" США
88 Рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 , що проводиться в паралельних групах для оцінки безпечності та ефективності застосування  устекінумабу для індукційної та підтримуючої терапії у учасників дослідження з 221840CS-01/16 UKR 23004 Eduk   (CSA 20170526) ТОВ "Парексел Україна" Швеція
89 Рандомізоване,багатоцентрове,подвійне сліпе,в паралельних групах,плацебоконтрольоване клінічне дослідження для оцінки впливу Канагліфлозину на ниркові кінцеві точки у дорослих пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. 28431754DIA4003/S-UA00106 Компанія "ЯНССЕН ФАРМАЦЕВТИКА НВ"(Бельгія) Бельгія
90 Міжнародне багатоцентрове порівняльне подвійне сліпе рандомізоване клінічне дослідження ефективності та безпеки препарату BCD-020 (ЗАТ "БІОКАД", Росія) та препарату МабтераÒ (Ф.Хоффманн-Ля Рош, Лтд., Швейцарія) у хворих на ревматоїдний артрит при неперено КИ-ВСD-020-2_29/13 Дочірнє підприємство "БІОКАД Україна РФ
91 52-тижневе, подвійне сліпе, рандомізоване, міжнародне, багатоцентрове, з активним контролем клінічне дослідження у 2 паралельних групах з вивчення фіксованої комбінації беклометазону дипропіонату, формотеролу фумарату та глікопіролату броміду, що вводитьс 804645-01  (32646) ТОВ "Чілтерн Інтернешнл Україна Італія
92 52-тижневе , багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, в паралельних групах, плацебо- контрольоване дослідження 3 фази з оцінки ефективності та безпечності тралокінумабу у дорослих та підлітків з бронхіальною астмою без досягнення адекватного контрол H-CT15/92 ТОВ "Астразенека Україна" Швеція
93 Рандомізоване подвійне сліпе, яке проводиться в паралельних групах, багатоцентрове, клінічне дослідження для оцінки ефективності, безпечності, фармокінетики та імуногенності препарату SB2 у порівнянні з препаратом Ремикейд (Remicade Ò) у пацієнтів SB2-G31-RA_Sumy_Inst Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" Корея
94 Рандомізоване, плацебоконтрольоване дослідження фази 2 для вивчення ефективності та безпечності препарату GED-0507-34-Levo (GED0507) для лікування пацієнтів з активним виразковим колітом GED0507-UC-001_Murenets_Inst Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" Швейцарія
95 Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебоконтрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 для вивчення ефективності та безпечності препарату монгерсен (GED-0301) для лікування пацієнтів з хворобою Крона в активній формі GED0301-CD-002_Murenets_Inst Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" США
96 Розширене дослідження фази 3 із тривалим застосуванням лікування препаратом монгерсен (GED-0301) у пацієнтів з хворобою Крона GED0301-CD-004_Murenets_Inst Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" США
97 Рандомізоване подвійне сліпе,плацебоконтрольоване, багатоцентрове дослідження фази 3 для вивчення ефективності та безпечності препарату монгерсен (GED-0301) для лікування пацієнтів з хворобою Крона в активній формі GED-0301-CD-002_Murenets_Inst Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" США
98 Дослідження фази 2 для вивчення ефективності, безпечності та переносимості шеститижневого лікування препаратом V565 пацієнтів із хворобою Крона V56502_1002_INST Підприємство зі 100% іноземною інвестицією "Квінтайлс Україна" Великобританія
99 Рандомізоване, контрольоване, подвійне сліпе 52-тижневе дослідження ІІІ фази у 3 паралельних групах для порівняння ефективності, безпеки та переносимості фіксованої дози потрійної комбінації ФФ/Умек//ВІ порівняно до фіксованих доз подвійних комбінацій ФФ/ 4803 ТОВ "ГлаксоСмітКляйнФармасьютікалс Україна" Великобританія
100 Рандомізоване, контрольоване, подвійне сліпе дослідження 3-ї фази, що  проводиться у  паралельних групах для порівняння фармакокінетики, ефективності та безпечностіпрепаратівСТ-Р10, Рітуксан та МабТера у пацієнтів з ревматоїдним артритом 486241001-3411i/2014 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна" Великобританія
101 Рандомізоване, подвійне сліпе, порівняльне дослідження для оцінки фармаккінетики, фармакодинаміки, ефективності та безпечності препарату RGB-03 та препарату МабТера в поєднанні з Метотрексатом у пацієнтів з ревматоїдним артритом 552951005-2614i/2015 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна" сша
102 52-тижневе подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, у паралельних групах дослідження ефективності та безпеки Реслізумабу підшкірного введення у фіксованій дозі 110 мг у пацієнтів з неконтрольованою астмою та підвищеним рівнем еозинофілів в крові 569701007-58234і/2015 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна" Великобританія
103 Рандомізоване подвійне сліпе подвійне масковане дослідження фази 3 для порівняння ефективності та безпеки лефамуліна (ВС-3781) у порівнянні з моксифлоксацином( з 607581001-5208і/2015 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна" Великобританія
104 Фаза 3 рандомізованого, подвійного сліпого активно-контрольованого дослідження у паралельних групах для порівняння ефективності і безпеки СТ-Р10 і Рітуксану у пацієнтів з фолікулярною лімфомою з низьким пухлинним навантаженням 559311601-3463і/2016 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна" Великобританія
105 3-я фаза, 24-тижневе подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, у паралельних групах, дослідження ефективності та безпеки Респізумабу підшкірного введення у фіксованій дозі (110 мг кожні 4 тижні) у пацієнтів з астмою залежною від оральних кортикостероїдів 569701002-58243і/2015 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна" Великобританія
106 Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебоконтрольоване дослідження що проводиться у паралельних групах для оцінки ефективності та безпечності препарату JTE-051, який приймається пацієнтами з активним ревматоїдним артритом протягом 12 тижнів (MOVE-RA) 587691001-2406-i/2016 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна" США
107 Рандомізоване подвійне сліпе подвійне плацебоконтрольоване дослідження у паралельних групах з оцінки ефективностіта безпечності двох доз  небулізованого будесоніду що вводиться за допомогою інгаляційної системи, з відкритим порівнянням небулізованим VR475/3/001_1911_INST ТОВ "ІНС Ресерч -Україна" Великобританія
108 Дослідження безпеки та ефективності комбінованого інгаляційного препарату флютиказону пропіонат/сальметерол у порівнянні з інгаляційним препаратом флютиказону пропіонат при лікуванні підлітків та дорослих пацієнтів з бронхіальною астмою 203061/098623/Іnst ТОВ "Параксел Україна" США
109 Дослідження безпеки та переваг 6-місячного застосування  комбінованого інгаляційного препарату флютиказону пропіонат/сальметерол у порівнянні з інгаляційним препаратом флютиказону пропіонат при лікуванні 6200 дітей від 4 до 11 років 203060/098547/HEI ТОВ "Параксел Україна" США
110 Рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо контрольоване дослідження 3ї фази для оцінки ефективності та безпечності моноканального антитіла людини, препарату REGN2222, для профілактики інфекції, викликаної респіраторним синтицитальним вірусом, 584671001-804894і/2016 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація "ІнноФарм-Україна" Великобританія
111 Відкрите дослідження для оцінки безпечності, переносимості та фармакогенетики застосування препарату етравірин(ЕТR) у комбінації з іншими антиретровірусними препаратами (ARVs) у пацієнтів інфікованих ВІЛ-1, які отримували антиретровірусне лікування ТМС1251FD3002_Sumy_Hosp
Підприємство із 100% іноземною інвестицею "Квінтайлс Україна" США
112 Послуги з проведення дослідження 3ї фази для оцінки ефективності та безпеки фавіпіравіру у дорослих пацієнтів із неускладненим грипом 35291001-6243і/2013 ТОВ "Контрактно-дослідницька організація ІнноФарм-Україна" США
113 Рандомізоване, подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження фази 3 з оцінки безпечності та ефективності препарату S-888711(лусутромбопаг) при лікаванні тромбоцитопенії у пацієнтів з хронічним захворюванням печінки, які проводять ТМС1251FD3002_Sumy_Hosp
Підприємство із 100% іноземною інвестицею "Квінтайлс Україна" США
114 Подвійне сліпе, плацебо-контрольоване, дослідження 2а фази, для оцінки безпеки та переносимості одноразового внутрішньовенного введення VIS410 у пацієнтів з неускладненим грипом типу А VIS410-202/601hu ТОВ "МБ Квест" США